Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
Zet mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm;
want de liefde is sterk als de dood;
de ijver is hard als het graf;
haar kolen zijn vurige kolen,
vlammen des HEEREN.
 
 
Hooglied 8:6
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Loof de HERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
die uw ziel verzadigt met het goede,
zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
 

De HERE doet gerechtigheid
en recht aan alle verdrukten.
Hij maakte Mozes zijn wegen bekend,
de kinderen Israëls zijn daden.
Barmhartig en genadig is de HERE,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
niet altoos blijft Hij twisten,
niet eeuwig zal Hij toornen;
10 Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
12 Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons;
13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,
gedachtig, dat wij stof zijn.
15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem des velds, zo bloeit hij;
16 wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer,
en haar plaats kent haar niet meer.
17 Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid
tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
18 over hen die zijn verbond onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die te doen.
 

19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
zijn koningschap heerst over alles.
20 Looft de HERE, gij zijn engelen,
gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.
21 Looft de HERE, al zijn heerscharen,
gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.
22 Looft de HERE, al zijn werken,
aan alle plaatsen zijner heerschappij.
Loof de HERE, mijn ziel.
 
Psalm 103
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl