Worship the King
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Worship the King!
 
 
 08.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 
 
  
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
12.gif image by riaRIJKERS2
 
  
 
13.gif image by riaRIJKERS2
 
   
 
Jezus heeft Zijn Leven gegeven,
uit Liefde voor ons.
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we dit nooit vergeten:
 
 
 
 

 

Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD.
 
In de zeventiende eeuw leefde er een vrouw in Frankrijk,
genaamd Madam Guyon.
Ze schreef boeken over het onderwerp waar ik met u over wil spreken:het ingaan in de tegenwoordigheid van God.
De kerk veroordeelde haar werk openlijk.
Het is een onderwerp wat ingaat tegen alle traditie.
Ook ik zal wel de nodige kritiek ontvangen op deze boodschap.
Maar ik ben er klaar voor. Er blijft een prijs verbonden  aan het ervaren van Gods aanwezigheid.
 
In korea woont de achterkleinzoon van een evanglist R.A Torrey. Hij leeft in afzondering, bovenop een berg.
Pastoor Yonggi Cho vertelde me eens : Als je Jezus wilt ontmoeten, moet je die man gaan opzoeken. De man schijnt volledig in bezit genomen te zijn door Jezus Christus. Zodra je de berg beklimt , begint je de tegenwoordigheid van God al te ervaren.
Dat is wat je noemt kracht : Als de Heilige Geest op een paar kilometer afstand gevoeld kan worden.
 
ER BESTAAT EEN PLAATS,DOOR JEZUS BEREID,DIE IEDERE GELOVIGE KAN BEREIKEN.EEN PLAATS VAN GEMEENSCHAP,DIE ZO DIEP EN ZO ZUIVER IS,DAT  ZIJ IEDER DEEL VAN ONS WEZEN DOORTREKT VAN GODS HEERLIJKHEID. EEN PLAATS WAAR DE ZIEL VOLKOMEN TOT RUST KOMT. WAAR HET VLEES ZICH VOLLEDIG ONDERWERPT. WAAR WE BIDDEN NAAR DE VOLMAAKTE WIL VAN DE VADER.
Ik spreek nu niet over het krijgen van kippenvel. Ik spreek over een ontmoeting met Jezus Christus, van aangezich tot aangezicht. Er zijn momenten geweest dat ik deze tegenwoordigheid zo sterk ervoer, dat ik moest zeggen. Heer neem Uw hand van mij af, anders sterf ik. Raak mij niet meer aan.
 
Als we deze plaats verlaten, zullen we Zijn aanwezigheid niet verliezen. Het is ingaan ,uitgaan en weide vinden. 's Nachts blijft Hij bij ons.
DE VOLGENDE DAG BLIJFT HIJ NET LANG GENOEG BIJ ONS, OM ONS DE KANS TE GEVEN OM OPNIEUW BINNEN TE GAAN. MAAR DOEN WE DAT NIET,DAN RAKEN WE ZIJN TEGENWOORDIGHEID KWIJT EN WORDT HET MOEILIJK OM WEER BINNEN TE KOMEN.
 
Psalm 42:2- gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U ,O God.
Deze woorden sprak David, toen koning saul hem zocht te doden. Het woord , smachten, heeft in de grondtekst de betekenis : hoorbaar verlangen naar. Het is hoorbaar en hartverscheurend verlangen naar water. Als een hert wordt opgejaagd door een vijandig dier, smacht hij naar water. Niet zozeer om er van te drinken, maar om er in te duiken. Eenmaal in het water, gaat zijn spoor verloren en kan de vijand hem niet meer vinden. Precies zo is het, als de duivel ons op de hielen zit. Eenmaal ondergedompeld in de machtige rivier va n Gods tegenwoordigheid, kunnen satan's demonen ons niet meer raken.
 
Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God? ( vers 4.)
Voordat we dit water bereiken ,gaan we door een tijd van strijd en pijn. God verbergt zich voor ons. De bijbel leert dat het Gods natuur is om zich te verbergen. Waarom? Omdat Hij wil dat we opzoek gaan naar Hem. Hij verlangt naar onze gemeenschap.
Als de duivel reeel wordt, is het een aangeboren reactie van een mens om hulp te zoeken bij God.
 
Psalm 63:2- O God,Gij zijt mijn God, vroeg in de morgen zoek ik U, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een dor en dorstig land , waar geen water is.
 
HET VLEES KAN NAAR GOD VERLANGEN,DE ZIEL KAN DORSTEN,MAAR HET IS DE GEEST WAARMEE WE GOD KUNNEN ZOEKEN ( JESAJA 26:9). ALS WE GOD ZOEKEN MET ONZE ZIEL-VERSTAND,WIL EN GEVOEL-ZULLEN WE NOOIT DE INTIEME OMGANG ERVAREN, WAAR IK OVER SPREEK.
 
Hoe komt het dat mensen in onze diensten Gods heerlijkheid ervaren, maar deze zalving weer verliezen als ze buiten staan? Ze hebben Gods aanraking ervaren met hun ziel. Daarbij voelden ze een rilling over hun ruggegraat. Maar intieme omgang wordt slechts in de geest gevonden. Vergeet dit nooit. De ziel kan dorsten naar God, maar Hem nooit vinden.
 
"Diep roept tot diep  bij het gebruis Uwer stromen; al Uw baren en golven slaan over mij heen" (Psalm 42:8).
ER BESTAAT EEN DIEPTE VAN GODS ZALVING EN AANWEZIGHEID,DIE MAAR WEINIG CHRISTENEN KENNEN.
De aanwezigheid van Jezus kan zo zwaar over ons komen, dat woorden ontoereikend zijn. Diep roept tot diep, deze diepte is de geest. Diep- onze geest-roept to diep- Gods Geest.
De ziel is er niet op gebouwd om Gods tegenwoordigheid te bevatten. De Heilige Geest maakt woning in de inwendige mens. Maar voordat de geest deze tegenwoordigheid kan ervaren, moet er "scheiding"plaats vinden tussen ziel en geest.
Ziel en lichaam vormen een blokkade.
EN DE ENIGE MANIER OM AF TE REKENEN MET HET VLEES, IS DOOR MIDDEL VAN GEBED.
 
De weg naar Gods tegenwoordigheid,is de weg die de oude testamentische priester moet gaan, om het heiligdom te bereiken in de tabernakel van Mozes.
WE GAAN DE POORT BINNEN EN KOMEN IN DE VOORHOF, HET DOMEIN VAN HET VLEES.
Vervolgens gaan we DOOR EEN TWEEDE DEUR EN KOMEN IN HET HEILIGE,
het DOMEIN VAN DE ZIEL.
tenslotte gaan we voorbij het voorhangsel en komen in HET HEILIGE DER HEILIGE, HET DOMEIN VAN DE GEEST.
 
Door; Benny Hinn

Lees meer...   (3 reacties)
 
 
 
 
Hoe weet je of God werkelijk van je houdt? Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. Kijk naar het kruis. Het is een bekende kreet. Maar het blijft van kracht. Omdat het zo waar is. Wat Jezus aan het kruis deed, was zo'n overweldigende daad van onbegrijpelijke liefde... Het is het krachtigste wat er ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het kruis is het bewijs van Gods onbegrijpelijk grote liefde voor jou.

Je kunt nog zo denken van jezelf dat je het niet waard bent. Dat je eigenlijk niet goed genoeg bent voor God. Voor God maakt het niet uit. Want zo is liefde. Het is niet afhankelijk van wat jij doet. Een Vader houdt niet van zijn kinderen omdat ze zo goed zijn. Hij houdt van ze, gewoon omdat Hij zo ontzettend veel van hen houdt. Liefde. Het is anders dan je menselijk kunt beredeneren. "Ja, maar, we zijn zo slecht. Zo zondig. Zo onvolmaakt. Zo onwaardig." Niet voor God. Hoe verbazend, hoe shockerend dat ook kan klinken, voor sommigen. Voor God ben jij niet onwaardig. Kijk naar het kruis. Wat heeft Jezus gedaan? Het is een daad van liefde. Niet van veroordeling. Noch van verwijt. Integendeel. Pure liefde. Voor jou.

Je bent waardig voor God.
Zo waardig dat Hij voor jou zijn hemelse heerlijkheid verliet en in de vuiligheid van de wereld kwam, om zich te laten vermoorden.
Zo waardig vindt Hij jou.
Zo waardig dat Hij jou zijn engelen geeft om je te dienen.
Zo waardig dat Hij profeten zendt om je zijn Woord te geven.
Zo waardig zelfs dat Hij je zijn eigen Geest schenkt.
Als krachtbron, rivier van leven, fontein van vreugde, stroom vol wonderen... God geeft jou alles wat Hij heeft, omdat jij waardig bent. Hij houdt van je. Ontzaglijk veel. Kijk maar naar het kruis.

Probeer het niet weg te redeneren door je schuldgevoelens. Jouw gevoelens van onwaardigheid zijn niet Gods waarheid. Jouw eigen afwijzing en zelfveroordeling, jouw kritiek op anderen en valse schuldgevoel is niet wat God wil. Hij liet Jezus kruisigen. Hij legt jouw zonde op zijn Zoon. En zijn hart brult het uit: 'IK HOU VAN JE! KOM!!!' Hou niet terug, maar geef jezelf. Vader houdt van je.

Elke gedachte, elke lering, elke theorie, elke theologie die dat ook maar enigszins ontkracht, staat regelrecht tegenover alles wat Gods Woord van begin tot einde leert. Jezus schiep ons als zijn evenbeeld, Hij gaf alles wat Hij had, om ons voor Hem te winnen en Hij wil uiteindelijk met ons trouwen. Hij is onze bruidegom en wij zijn geliefde bruid. Hoezo onwaardig?

Pas als je werkelijk je hart volledig opent en Gods troonzaal binnenwandelt, waar Vader je omhelst en je kroont, kun je weten hoe groot de kracht van het kruis is. Het is ongelooflijk. Het overtreft alles, zoals Paulus zegt. Het is overweldigend, overrompelend, triomferend boven alles wat triomf heet. Het is machtiger, mooier, krachtiger, diepgaander dan wat ook. Gods liefde voor jou. Ontvang het maar.

David Sorensen
Durf jij ECHT te zijn?
http://www.real-life.nl
Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
 
 Jozua zeide tot het volk; Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen.   Jozua 3:5 

Het beloofde land binnen treden kon niet zonder de rivier de Jordaan over te steken.Het is een natuurlijke barriere tussen Tran Jordanie ten oosten en Canaan ten westen.De soevereine God zal deze gemeente leiden om naar het beloofde land over te steken.Of de barriere nu de hoogste berg of de diepste vallei zal zijn, voor Hem is dat geen probleem.
 HEILIGING is een “must” voordat het WONDER kan geschieden.
 Jozua gaf de opdracht aan het volk om zich te heiligen.
Een geestelijke oorlog vraagt een geestelijke voorbereiding.
Dit is absoluut noodzakelijk om deze Grote God te ontmoeten.
Hij zal zichzelf laten zien door een groot wonder te doen in het midden van Zijn volk.
Hij is de Heer van de Aarde
 De mensen moeten verwachtingsvol zijn
Zij moeten zich concentreren om te weten waar de Ark van’t Verbond is.
Zij moeten HEM niet uit het oog verliezen die doet wat voor mensen onmogelijk is.
Wonderen zijn Zijn norm.
 
Het geldt ook voor ons: 
Als de mensen van vanouds zich voorbereiden om het heilige land binnen te trekken, een land overvloeiend van melk en honing, moeten ook wij onszelf voor zo’n doel voorbereiden.
 Zoals God zijn gunstbewijzen demonstreerde naar Zijn uitverkoren volk toe, mogen ook wij voorbereid zijn. Om Zijn gunstbewijzen te ontvangen voor de plannen die Hij voor ons leven heeft.

Vraag:
Wat voor voorbereiding moet ik treffen om de manifestatie van Zijn Glorie te ontvangen?
 
Gebed:
Ik  hoor Uw stem vandaag, help me om mijzelf af te zonderen van al de zorgen van deze wereld. Ik wijd mij toe om U te eren, reinig mij van alle vuiligheid die aan mij kleeft van zowel mijn vlees als mijn geest.
Vandaag heilig ik mijzelf en wijd ik mij alleen aan U toe zodat Uw Glorie zich kan manifesteren in mijn leven.
In de Dierbare Naam van Uw Zoon,
Amen
 
                                                                                                                Jasmijn

 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl